Szkoła Podstawowa w Kopienicy
Strona główna
Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Kopienicy w roku szkolnym 2014/2015

Praca szkoły

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Kopienicy w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego

Szkoły Podstawowej w Kopienicy

w roku szkolnym 2014/2015

 

Podstawa prawna:

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

 

 1. Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 Ustawy o systemie oświaty, w trybie planowanych lub doraźnych działań.

 2. Formami nadzoru pedagogicznego są:

   

 3. Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzana w celu doskonalenia jakości pracy szkoły.

 4. Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

 5. Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

   

 6. Organizowanie szkoleń i narad,

 7. Motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,

 8. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli i przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających z obserwacji.

   

 9. Źródła planowania nadzoru:

   

 10. Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w ubiegłym roku szkolnym:

   

Co proponujemy zrobić, żeby poprawić pracę szkoły?

V

 1. Eliminowanie hałasu podczas przerw poprzez większe wykorzystanie pomocy dydaktycznych i zorganizowanie kącików do gier i zabaw, prac plastycznych, zwłaszcza w czasie niesprzyjającej aury.
 2. Wypracować lepsze sposoby na zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa.
 3. Większe zwracanie uwagi na negatywne zachowania uczniów np. popychanie, obrażanie, wyśmiewanie.

 

VI

 1. Reagowanie na wszelkie przejawy dyskryminacji w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, przerwach śródlekcyjnych, wzmożenie działań profilaktycznych.
 2. Lepszy nadzór nad przebiegiem pomocy koleżeńskiej.
 3. Wzmożenie działań wychowawczych zapobiegających powstawaniu konfliktów klasowych a wspomagających zacieśnianie więzi klasowych.
 4. Eliminowanie negatywnych zachowań  uczniów poprzez działania dyscyplinujące.

 

 

           IX

 1. Zachęcanie rodziców do wyrażania opinii na temat pracy i funkcjonowania szkoły przypominając na zebraniach z rodzicami o „skrzynce opinii”.
 2. Zmotywowanie nauczycieli, by częściej wskazywali rodzicom możliwości rozwoju ich dzieci.
 3. W każdym możliwym momencie brać pod uwagę sensowne i możliwe do zrealizowania opinie rodziców, dzielić się pomysłami rodziców na zebraniach, spotkaniach z nauczycielami i dyrektorem.

 

XI

 1. Zorganizowanie spotkań z absolwentami, którzy wykorzystują swoje umiejętności i zdolności w życiu -  dla klas  V – VI  mobilizujących do efektywniejszej pracy.

 

 

 1. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa:

   

 2. < >< >< >< >

  Plan nadzoru kuratora oświaty:

   

 3. < >< >< >< > 

   

  1. Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego, Ustawa o systemie oświaty:

    

  2. procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się,

  3. uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,

  4. szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację,

  5. rodzice są partnerami szkoły lub placówki,

  6. realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania,

  7. przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki,

  8. przestrzeganie statutu szkoły lub placówki.

    

   Zawartość planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/2015

    

  Lp.

   

  Zakres realizacji – forma nadzoru

   

  Numer załącznika

   

  Uwagi

  1.

   

  Przedmiot i termin ewaluacji wewnętrznej

   

  1

   

   

  2.

   

  Ocena pracy nauczycieli

   

  2

   

   

  3.

   

  Obserwacja zajęć nauczycieli

   

  3

   

   

  4.

   

  Wspomaganie rozwoju zawodowego – plan WDN

   

  4

   

   

  5.

   

  Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa

   

  5

   

   

  6.

   

  Nadzór nad realizacją podstawy programowej

   

  6

   

   

  7.

   

  Monitorowanie realizacji wniosków i rekomendacji z nadzoru pedagogicznego

   

  7

   

   

   

   

  Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej będzie:

   

  1. Ocena stopnia zaangażowania rodziców i uczniów w tworzenie koncepcji pracy szkoły oraz spójności programów szkolnych z tą koncepcją:

   

  • ewaluacja stopnia zaangażowania uczniów, rodziców i nauczycieli w tworzenie koncepcji oraz jej realizację,

  • ewaluacja programów szkolnych (wychowawczego, profilaktyki, przedmiotowych) w zakresie ich spójności z koncepcją pracy szkoły.

  • uwzględnianie opinii, wniosków rodziców w pracy szkoły

  • częstsze przekazywanie rodzicom możliwości rozwoju ich dzieci, pokazywanie mocnych stron dziecka

  • organizacja spotkań z absolwentami – różne płaszczyzny rozwoju (promocja osiągnięć)

   

  1. Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji:

   

  • ewaluacja organizacji procesu edukacyjnego w zespole klasowym,

  • nadzór nad przebiegiem pomocy koleżeńskiej

  • nadzór nad indywidualizacją pracy z uczennicą upośledzoną w stopniu lekkim

  • działania motywujące kl. VI do nauki

    

  1. Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji:

   

  • systematyczne monitorowanie realizacji podstawy programowej,

  • analiza programów nauczania w zakresie uwzględniania osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego,

  • analiza osiągnięć każdego ucznia z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych,

  • ewaluacja skuteczności podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych.

  • nowatorskie rozwiązania edukacyjne – projekty, innowacje zatwierdzane przez kuratorium

    

  1. Ocena podejmowanych w szkole działań w zakresie przestrzegania norm i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa oraz działań wychowawczych:

   

  • analiza programów wychowawczych i profilaktycznych oraz ocena przestrzegania praw dziecka i ucznia w zakresie działań antydyskryminacyjnych,

  • analiza funkcjonowania samorządu uczniowskiego – należy zdiagnozować (ewaluacja i kontrola) stopień zaangażowania uczniów w działania samorządu,

  • analiza przestrzegania zasad postępowania i współżycia w szkole przez pracowników szkoły, rodziców i uczniów (zapewnianie poczucia bezpieczeństwa uczniom, przecidziałanie negatywnym zachowaniom – popychanie, obrażanie, wyśmiewanie; działania szkoły w celu zacieśnienia więzi klasowych, szkolnych; działania dyscyplinujące)

    

  1. Ocena efektywności pracy zespołów nauczycielskich:

   

  • kontrola i ewaluacja pracy zespołowej nauczycieli pracujących w jednym oddziale w zakresie: planowania, realizacji, analizy i doskonalenia procesów edukacyjnych,

  • ewaluacja korelacji międzyprzedmiotowej oraz działań interdyscyplinarnych,

  • ewaluacja i kontrola programów nauczania funkcjonujących w szkole.

    

  1. Prawidłowość przeprowadzanych analiz oraz diagnoza skuteczności wdrażanych wniosków z analizy sprawdzianów:

   

  • planowanie analizowania wyników egzaminów, ewaluacji zewnętrznych i wewnętrznych,

  • formułowanie w ramach nadzoru pedagogicznego wniosków i rekomendacji,

  • planowanie badań wewnętrznych, które są adekwatne do potrzeb szkoły,

  • planowanie badań losów absolwentów i osiągnięć uczniów.

    

   Kontrola dotyczy przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa regulujących działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz inną działalność statutową szkoły, z uwzględnieniem:

    

  • Realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania.

  • Przestrzegania praw dziecka oraz upowszechniania wiedzy o tych prawach.

  • Zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

  • Kontroli prowadzonej przez nauczycieli dokumentacji pedagogicznej i dokumentacji obserwacji dzieci.

  • Monitorowania wybranych obszarów pracy nauczycieli.

    

   Wspomaganie nauczycieli ma na celu:

    

  • Organizowanie szkoleń i narad zgodnie z potrzebami szkoły.

  • Opracowanie planu WDN.

  • Finansowe wspieranie i motywowanie do podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego.

  • Inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

  • Pomoc nauczycielom w zdobyciu kolejnego stopnia awansu zawodowego.

    

   Monitorowanie:

    

   Monitorowanie podstawy programowej.

   Załącznik nr 1

   Przedmiot i termin ewaluacji wewnętrznej

    

  Lp.

  Przedmiot ewaluacji

  Terminy

  Osoby odpowiedzialne

  1.

  Ocena:

  • stopnia zaangażowania rodziców i uczniów w tworzenie koncepcji pracy szkoły,
  • spójności programów szkolnych z koncepcją

  Wrzesień–październik

  Dyrektor, zespół ewaluacyjny (I. Nowara, J. Knitel)

  2.

  Prawidłowość przeprowadzanych analiz oraz diagnoza skuteczności wdrażanych wniosków z analizy sprawdzianów

  Październik

  Dyrektor, zespół ewaluacyjny (A. Gucwa)

  3.

  Efektywność wspomagania rozwoju uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

  Listopad–grudzień

  Dyrektor, zespół ewaluacyjny (J. Drej. J. Klęka – Mazurek, A. Zorychta)

  4.

  Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji

  Styczeń–luty

  Maj-czerwiec

  Dyrektor, zespół ewaluacyjny (Ż. Kiełczewska – Woźniak, J. Chmura, M. Rusek)

  5.

  Ocena podejmowanych w szkole działań w zakresie przestrzegania norm i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa

  Marzec

  Dyrektor, zespół ewaluacyjny (R. Dumała, J. Zborowski)

  6.

  Ocena efektywności pracy zespołów nauczycielskich

  Kwiecień–maj

  Dyrektor, zespół ewaluacyjny

  (K. Sieprawska, ks. K. Kudlek)

   

   

  Wstępna diagnoza

   

  Lp.

  Przedmiot ewaluacji wewnętrznej

  Wstępna diagnoza

  Tak

  Nie

  Brak informacji

  Źródło informacji

  1.

  Ocena stopnia zaangażowania rodziców i uczniów w tworzenie koncepcji pracy szkoły oraz ocena spójności programów szkolnych z tą koncepcją

   

   

   

   

  2.

  Prawidłowość przeprowadzanych analiz oraz diagnoza skuteczności wdrażanych wniosków z analizy sprawdzianów

   

   

   

   

  3.

  Efektywność wspomagania rozwoju uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

   

   

   

   

  4.

  Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji

   

   

   

   

  5.

  Ocena podejmowanych w szkole działań w zakresie przestrzegania norm i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa

   

   

   

   

  6.

  Ocena efektywności pracy zespołów nauczycielskich

   

   

   

   

   

   

   

  Projekt ewaluacji nr 1 (4)

   

  Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji

  Zdefiniowanie celów ewaluacji

  Realizacja podstawy programowej przez wszystkich nauczycieli

  Określenie odbiorców ewaluacji

  Dyrektor Szkoły, nauczyciele, rodzice, uczniowie

  Identyfikacja zasobów (czasowych, finansowych, ludzkich)

  • Czas realizacji ewaluacji: dwa miesiące (styczeń–luty),
  • wyniki potrzebne w pierwszych miesiącach roku szkolnego,
  • koszt papieru, tonera,
  • wyniki ewaluacji z poprzedniego roku szkolnego

  Wskazanie wykonawców ewaluacji (członków zespołu ewaluacyjnego)

  Dwie osoby – nauczyciele wychowawcy lub:

  • nauczyciel jako koordynator ewaluacji,
  • pedagog, psycholog (jeżeli są zatrudnieni w szkole).

  Osoby te będą opracowywać koncepcję ewaluacji wraz z narzędziami ewaluacji, zbierać dane oraz pisać raport

  Określenie przedmiotu ewaluacji

  Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji

  Sformułowanie pytań kluczowych (badawczych)

  1. W jaki sposób nauczyciele realizują cele określone w podstawie programowej?
  2. W jaki sposób nauczyciele monitorują realizację podstawy programowej?
  3. W jaki sposób organizacja zespołów nauczycielskich sprzyja realizacji podstawy programowej?
  4. W jaki sposób nauczyciele wykorzystują podstawę programową wcześniejszych etapów edukacyjnych?

  Określenie kryteriów ewaluacji

  1. Nauczyciele odnoszą się w codziennej pracy z uczniami do elementów podstawy programowej.
  2. Monitorowanie realizacji podstawy przeprowadza się w perspektywie każdego ucznia.
  3. Nauczyciele i uczniowie współpracują w procesie uczenia się.
  4. Nauczyciele znają podstawę programową poprzednich i następnych etapów kształcenia.
  5. Zespół nauczycieli uczących w szkole jest odpowiedzialny za realizację całości podstawy programowej

  Dobór metod badawczych

  Analiza dokumentów, ankieta dla nauczyciela, ankieta dla rodziców, ankieta dla uczniów, obserwacja zajęć

  Określenie ram czasowych ewaluacji (harmonogramu)

  • Styczeń – opracowanie koncepcji ewaluacji, analiza dokumentów,
  • Luty, czerwiec – zebranie informacji od uczniów, rodziców, nauczycieli, Dyrektora Szkoły,
  • koniec lutego, koniec czerwca – raport ewaluacyjny

  Określenie formatu raportu i sposobu upowszechniania wyników

  Raport w formie prezentacji PowerPoint przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i opublikowany na stronie internetowej szkoły, najważniejsze wyniki przedstawione są rodzicom na zebraniach

   

   

  Projekt ewaluacji nr 2 (3)

   

  Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

  Zdefiniowanie celów ewaluacji

  Efektywność wspomagania rozwoju uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

  Określenie odbiorców ewaluacji

  Dyrektor Szkoły, nauczyciele, uczniowie, rodzice

  Identyfikacja zasobów (czasowych, finansowych, ludzkich)

  • Czas realizacji ewaluacji: dwa miesiące (listopad–grudzień),
  • wyniki potrzebne przed rozpoczęciem drugiego półrocza,
  • koszt papieru, tonera,
  • analiza skarg i wniosków rodziców, protokołów powypadkowych

  Wskazanie wykonawców ewaluacji (członków zespołu ewaluacyjnego)

  Trzy osoby – nauczyciele wychowawcy lub:

  • nauczyciel jako koordynator ewaluacji,
  • pedagog, psycholog.

  Osoby te będą opracowywać koncepcję ewaluacji wraz z narzędziami ewaluacji, zbierać dane oraz pisać raport

  Określenie przedmiotu ewaluacji

  Ocena działań szkoły w zakresie organizacji wspomagania rozwoju uczniów

  Sformułowanie pytań kluczowych (badawczych)

  1. W jaki sposób nauczyciele rozpoznają potrzeby każdego ucznia?
  2. Jakie działania nauczycieli potwierdzają uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb rozwojowych uczniów?
  3. Czy szkoła zapewnia warunki do wyrównywania braków i zaległości?
  4. Jakie formy pomocy organizuje szkoła w specyficznych trudnościach w nauce?
  5. Czy uczniowie odnoszą sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości?
  6. Czy działania zapobiegające wykluczeniom uczniów z uwagi na status społeczny i ekonomiczny organizowane przez szkołę są skuteczne?

  Określenie kryteriów ewaluacji

  1. Nauczyciele rozpoznają potrzeby każdego ucznia.
  2. Nauczyciele uwzględniają zróżnicowane potrzeby rozwojowe uczniów.
  3. Szkoła zapewnia warunki do wyrównywania braków i zaległości.
  4. Szkoła organizuje pomoc w specyficznych trudnościach w nauce

  Dobór metod badawczych

  Ankieta dla nauczyciela, ankieta dla rodziców, obserwacja zajęć, wywiad z Dyrektorem – kwestionariusz, ankieta i rozmowy z uczniami

  Określenie ram czasowych ewaluacji (harmonogramu)

  • 2–10 listopada – opracowanie koncepcji ewaluacji,
  • 12–30 listopada – zebranie informacji od dzieci, rodziców, nauczycieli, Dyrektora Szkoły,
  • 20 grudnia – raport ewaluacyjny

  Określenie formatu raportu i sposobu upowszechniania wyników

  Raport w formie prezentacji PowerPoint przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i opublikowany na stronie internetowej szkoły, najważniejsze wyniki przedstawione są rodzicom na zebraniach

   

   

  Załącznik nr 2

  Ocena pracy nauczycieli

   

  Lp.

  Rodzaj oceny

  Zakres realizacji

  Terminy

  Osoby

  Organizacja badań, techniki pozyskiwania informacji/narzędzia

  1.

  Ocena pracy nauczyciela

  Dokumentowanie pracy nauczycieli niezbędne do dokonania oceny pracy

  Cały rok szkolny

  Nauczyciel: J. Chmura

  Obserwacja zajęć

  2.

  Ocena dorobku zawodowego

  A. Zorychta,  I. Nowara,

  J. Knitel

  Dokumentowanie działań nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego:

  • ocena planów rozwoju pod kątem zgodności z koncepcją pracy szkoły,
  • ocena projektów i programów edukacyjnych,
  • wykorzystanie przez nauczycieli technologii komputerowej

  Cały rok szkolny

  Nauczyciele odbywający staż ( Ż. Kiełczewska – Woźniak, A. Zorychta, R. Dumała, I. Nowara, J. Knitel )

  Kontrola działań nauczyciela opiekuna stażu, kontrola dokumentacji związanej z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego, obserwacje, ankietowanie

   

   

               
   

  Załącznik nr 3

   

  Obserwacja zajęć nauczycieli

  Cel obserwacji

  Tematyka obserwacji

  Ocena efektów pracy nauczyciela w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego lub opiekuńczego.

  Celem obserwacji zajęć jest:

  • gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i stopniu realizacji przez niego zadań edukacyjnych,
  • wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz wzajemne dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem,
  • diagnoza realizacji wybranych zadań edukacyjnych,
  • ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego na podstawie bezpośredniej obserwacji umiejętności, postaw i prezentowanej wiedzy uczniów.

   

  Obserwacji mogą podlegać:

  zajęcia z uczniami, spotkania z rodzicami, imprezy szkolne, dyżury przedlekcyjne i śródlakcyjne - wykorzystywanie pomocy dydaktycznych i zorganizowanie kącików do gier i zabaw, prac plastycznych, zwłaszcza w czasie niesprzyjającej aury.

  • (rozmowa przed obserwacją i po obserwacji – ten sam lub następny dzień)
  1. Kształtowanie u uczniów umiejętności uczenia się.
  2. Tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się.
  3. Informowanie uczniów o celach uczenia się.
  4. Dostosowanie metod pracy do potrzeb ucznia, grupy i oddziału.
  5. Diagnozowanie potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów, sposobów uczenia się oraz sytuacji społecznej każdego ucznia.
  6. Angażowanie wszystkich uczniów podczas zajęć.
  7. Zachęcanie każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności.
  8. Umiejętność pracy zespołowej.
  9. Realizacja podstawy programowej.
  10. Stosowanie metod aktywizujących uczniów.
  11. Poziom osiągania przez nauczyciela wyznaczonych celów.
  12. Wykorzystanie czasu zajęć edukacyjnych.
  13. Stosowanie pomocy dydaktycznych – wykorzystywanie bazy szkoły.
  14. Celowość zadawania prac domowych – dostosowanie do indywidualnych możliwości ucznia (unikanie zadawania zadań domowych na weekend)
   

   

   

   

   

   

   

   

  PLAN OBSERWACJI (zajęcia prowadzone aktywizującymi metodami pracy lub zebranie z rodzicami – pedagogizacja)

   

  l.p

  Imię i nazwisko

  Nauczyciela

  X

  rodzaj zaj.

  XI

  rodzaj zaj.

   

  XII

  rodzaj zaj.

  I

  rodzaj zaj.

  II

  rodzaj zaj.

  III

  rodzaj zaj.

  IV

  rodzaj zaj.

  V

  rodzaj zaj.

   

  VI

  rodzaj zaj.

  1

  Jolanta Drej

   

   

   

   

  ed.wczesn.

   

   

   

   

  2

  Jolanta Chmura

   

   

   

   

  ed. wczesn.

   

  Zaj. kom

   

   

  3

  Janusz Zborowski

   

   

   

   

   

  kl. I

   

   

   

  4

  Krystyna Sieprawska

   

   

   

   

   

  zaj.komp.

   

   

   

  5

  Żaneta Kiełczewska - Woźniak

   

   

   

   

  zaj.z KN

   

  j.angielski

  kl. II

   

   

  6

  Anna Gucwa

   

   

   

   

  mat.kl.IV

   

   

   

   

  7

  Jolanta Klęka  - Mazurek

   

   

   

   

   

   

   

  j.pol.kl.V

   

  8

  Rafał Dumała

   

   

   

  gim. kor.

   

   

   

  uroczyst.

  szkolna

   

  9

  Joanna Knitel

   

   

  j.niem.

  kl. VI

   

   

   

  j.niem.

  kl. II

   

   

  10

  Iwona Nowara

   

   

   

  zajęcia

   

   

  zajęcia

  wydł.

   

   

  11

  Agnieszka Zorychta

   

   

  zajęcia

   

   

   

   

  omów. diag.

   

  12

  Karol Kudlek

   

   

   

   

  religia

   

   

   

   

  13

  Małgorzata Rusek

   

   

   

   

   

   

  zajęcia

   

   

  14

  Alina Jagiełło

   

   

  logop.

   

   

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 4

  PLAN WDN NA ROK SZKOLNY 2014/2015

   

   

  Lp.

   

   

  ZADANIA

   

  SPOSÓB REALIZACJI

   

  TERMIN REALIZACJI

   

  ODPOWIEDZIALNY

   

  1.

   

  Rozpoznanie potrzeb szkoły w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz indywidualnych potrzeb pracowników

   

   

  • Rozmowy
  • Analiza dokumentów

   

  Wrzesień 2014 r.

   

  Lider WDN

   

  2.

   

  Przedstawienie nauczycielom ofert szkoleniowych nadesłanych przez środki doskonalenia zawodowego – opracowanie plan doskonalenia zawodowego

   

   

  • Rozmowy
  • Ankiety,
  • Przedstawienie ofert dokształcania i doskonalenia zawodowego

   

  Październik 2014 r.

   

  Dyrektor, lider WDN

   

  3.

   

   

  Poszerzanie umiejętności w zakresie metod pracy – zorganizowanie posiedzeń samokształceniowych na tematy wynikające z potrzeb i zadań szkoły

   

   

  • Udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego:

  a)    kursy zewnętrzne

  1.  szkoleniowe rady pedagogiczne

   

   

  Proces ciągły

   

  Specjaliści z zewnątrz

  Nauczyciele prowadzący szkolenie wewnętrzne

   

  4.

   

  Wymiana doświadczeń pedagogicznych – obserwacja zajęć

   

   

  • Lekcje koleżeńskie
  • Lekcje otwarte
  • Ocena lekcji
  • Uzyskiwanie od uczniów informacji na temat atrakcyjności prowadzonych zajęć

   

   

  Według ustalonego wcześniej harmonogramu

   

  Prowadzący zajęcia

   

  Dyrektor

   

  5.

   

  Ewaluacja semestralna i roczna programów

  szkoły

   

   

  Dyskusje  w    czasie     posiedzenia     Rady

  Pedagogicznej na podstawie przyjętych metod pracy

   

  Styczeń 2015 r.

  Czerwiec 2015 r.

   

  Dyrektor, nauczyciele

   

  6.

   

  Nauczyciel w świecie cyfrowych tubylców

   

  Zaproszenie firmy szkoleniowej w celu przeprowadzenia warsztatów dla Rady Pedagogicznej

   

   

  Według potrzeb i napływających ofert

   

  Prowadzący szkolenie

   

  7.

   

  Uczeń z zaburzeniami zachowań w klasie – jak skutecznie porozumiewać się z uczniem trudnym

   

  Szkolenie wewnętrzne

   

  Według potrzeb

   

   

  Lider WDN, nauczyciele

   

  8.

   

  Zjawisko agresji w szkole

   

  Szkolenie wewnętrzne

   

  Według potrzeb

   

   

  Lider WDN, nauczyciele

   

  9.

  Aktywny uczeń i wspierający nauczyciel – jak skutecznie motywować uczniów do aktywności na rzecz szkoły

   

  Szkolenie wewnętrzne

   

  Według potrzeb

   

  Lider WDN, nauczyciele

   

  10.

   

   

   

   

   

   

   

  Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

   

  Szkolenie wewnętrzne (w razie konieczności szkolenie zewnętrzne)

   

   

   

   

   

   

  Według potrzeb

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lider WDN, nauczyciele

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  11.

   

   

  Jak reagować w sytuacjach trudnych (np. wypadki) na terenie szkoły – procedury postępowania i współpraca z instytucjami 

   

   

   

   

  Szkolenie wewnętrzne

   

   

   

   

  Według potrzeb

   

   

   

   

  Prowadzący szkolenie

   

  12.

   

  Wdrażanie doświadczeń nabytych w trakcie szkoleń i kursów

   

   

  • Gromadzenie materiałów szkoleniowych
  • Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem
  • Organizacja warsztatów w zespołach

   

   

  Na bieżąco

   

  Lider WDN Przewodniczący zespołów samokształceniowych

   

  13.

   

  Sprawna współpraca Rady Pedagogicznej z rodzicami uczniów

   

  • Pedagogizacja rodziców związana z nieprzestrzeganiem prawa statutowego szkoły
  • „Szkoła i dom razem a nie obok” – wykorzystanie elementów innowacji pedagogicznej we współpracy z rodzicami
  • Uzyskiwanie informacji zwrotnej

   

   

  Proces ciągły

   

  Wszyscy nauczyciele

   

   

   

   

   

   

  Narady

   

   

  Tematyka

  Biorący udział w naradzie

  Termin

  Zmiany w prawie oświatowym

  Dyrektor, nauczyciele

  IX, I

  Ustalenie i podanie do wiadomości planu nadzoru pedagogicznego i organizacji ewaluacji wewnętrznej

  Dyrektor, nauczyciele

  IX

  Podsumowanie półrocznej działalności szkoły

  Dyrektor, Rada Pedagogiczna

  I

  Opracowywanie kryteriów i wymagań edukacyjnych na następny rok szkolny

  Dyrektor, zespoły nauczycieli

  IV

  Podsumowanie rocznej działalności szkoły

  Dyrektor, Rada Pedagogiczna

  VI

  Przedstawienie i analiza sprawozdania z nadzoru pedagogicznego

  Dyrektor

  Do 31.08.2015 r.

   

  C. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji

   

  Imię i nazwisko nauczyciela

  Potrzeby szkoły

  Forma doskonalenia

  Uwagi o realizacji

   

  Instruktor harcerstwa

   

  Kurs

  Brak chętnych

   

   

   

  Język angielski w przedszkolu

  Studia podyplomowe

   

  Dla nauczycieli Wychowanie przedszkolne lub edukacja wczesnoszkolna

   

   

  Załącznik nr 5

  Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej,

  wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek

   

  Czynności kontrolne

  Termin

  Dokumentacja

  Osoba kontrolująca

  Kontrola dokumentacji wychowawczej

  Cały rok szkolny

  Dokumenty prowadzone przez wychowawców

  Dyrektor

  Kontrola systematyczności oceniania

  Cały rok szkolny

  Dzienniki lekcyjne i dzienniki innych zajęć

  Dyrektor

  Kontrola prowadzenia dokumentacji nauczania

  Listopad

  Księgi uczniów, księgi ewidencji, arkusze nauczania

  Dyrektor

  Kontrola realizacji programów nauczania/podstawy programowej

  Cały rok szkolny

  Podstawa programowa, program nauczania, plan nauczania

  Dyrektor

  Kontrola dokumentacji wycieczek szkolnych

  Każdorazowo

  Szczegółowa dokumentacja wszystkich wycieczek – zgodnie z arkuszem kontroli

  Dyrektor

  Kontrola stanu technicznego obiektu szkoły

  Cały rok szkolny

  Dokumentacja techniczna, protokoły, przeglądy

  Dyrektor

  Kontrola realizacji godzin wynikających z art. 42 KN

  Luty, czerwiec

  Dzienniki zajęć

  Dyrektor

   

   

  Załącznik nr 6

  Nadzór nad realizacją podstawy programowej – cele ogólne kształcenia

   

  Umiejętności

  Nadzór

  Kontrola

  Ewaluacja

  Wspomaganie

  Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-
  -komunikacyjnymi

  Analiza dokumentów, zapisy w dzienniku

  1. Ankieta dla uczniów.
  2. Wywiad z nauczycielem informatyki.
  3. Obserwacje lekcji:
  • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w sali lekcyjnej, w której odbywają się zajęcia,
  • korzystanie ze szkolnej pracowni komputerowej.
  1. Systematyczność wykorzystania technologii komputerowej

  Szkolenie z wykorzystania technologii informacyjno-
  -komunikacyjnych - przypomnienie

  Umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata

  Analiza planów nauczania

  Ankieta dla uczniów, wywiad z nauczycielami wybranych przedmiotów, obserwacje zajęć

  Szkolenie dotyczące aktywnych metod nauczania - przypomnienie

  Umiejętność pracy zespołowej

  Analiza planów dydaktycznych

  Ankieta dla uczniów, wywiad z nauczycielami, obserwacja zajęć

  Szkolenie z zasad stosowania metody projektu

   

   

  Załącznik nr 7

  Monitorowanie realizacji wniosków i rekomendacji z nadzoru pedagogicznego

   

  Lp.

  Termin

  Prawidłowość realizacji

  Problemy w realizacji

  Kryteria sukcesu tak/nie

  1.

  Październik

  Dostosowanie programów nauczania do potrzeb uczniów

   

   

  2.

  Listopad

  Organizacja zajęć dodatkowych uwzględniająca potrzeby, uzdolnienia i zainteresowania uczniów

   

   

  3.

  Styczeń

  Prawidłowa realizacja zadań wykonywanych przez nauczycieli, w szczególności dotyczących właściwie dobranych i skutecznych metod pracy

   

   

   

        Zatwierdzono do realizacji uchwałą RP nr z dnia 15 września 2015r

   

       Pozytywnie zaopiniowano przez RR działającą przy SP w Kopienicy dnia 15 września 2015r.