Szkoła Podstawowa w Kopienicy
Panel lekcyjny
Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Kopienicy w roku szkolnym 2015/2016

Praca szkoły

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Kopienicy w roku szkolnym 2015/2016

 

Plan nadzoru pedagogicznego

 

Szkoły Podstawowej w Kopienicy

 

na rok szkolny 2015/2016

Podstawa prawna:

Rozporzązenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia …………2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego,

Rozporzązenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r w sprawie wymagańwobec szkółi placóek,

Ustawa z dnia 7 wrześia 1991 r. o systemie ośiaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

I. Nadzó pedagogiczny realizowany jest przez wykonywanie zadańi czynnośi okreśonych w art. 33 Ustawy o systemie ośiaty, w trybie planowanych lub doraźych działń

II. Formami nadzoru pedagogicznego są

1. Ewaluacja wewnęrzna przeprowadzana w celu gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartośi działńpodejmowanych przez szkołę Wyniki badańewaluacyjnych bęąwykorzystywane w procesie podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakośi organizacji procesó kształenia, wychowania i opieki oraz ich efektó w szkole.

2. Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisó prawa dotycząych działlnośi dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńzej oraz innej działlnośi statutowej szkoł, przeprowadzona w celu oceny stanu przestrzegania przepisó prawa dotycząych działlnośi dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńzej oraz innej działlnośi statutowej szkoł.

2

 

3. Wspomaganie nauczycieli przeprowadzane w celu inspirowania i intensyfikowania w szkole procesó słżąych poprawie oraz doskonaleniu ich pracy, ukierunkowanych na rozwó ucznió w realizacji ich zadań Wspomaganie to:

 organizowanie szkoleńi narad,

 motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,

 przedstawianie nauczycielom wnioskó wynikająych ze sprawowanego przez dyrektora szkoł nadzoru pedagogicznego.

III. Dyrektor szkoł, realizują zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego (ewaluacji, kontroli, wspomagania), przede wszystkim obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńze oraz inne zajęia i czynnośi wynikająe z działlnośi statutowej szkoł.

IV. Dyrektor szkoł monitoruje działnia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńze oraz realizacjęinnych zadaństatutowych szkoł poprzez zbieranie i analizęinformacji.

V. Nadzó pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadańi czynnośi okreśonych w art. 33 uso., w trybie działńplanowych lub doraźych:

1. Działnia planowe realizowane sązgodnie z planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016.

2. Działnia doraźe realizowane są kiedy zaistnieje potrzeba podjęia działńnieujęych w planie nadzoru pedagogicznego.

3. Działnia planowe i doraźe wynikająz potrzeb szkoł.

VI. Plan nadzoru opracowywany jest z uwzglęnieniem wnioskó z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole w poprzednim roku szkolnym, tj.:

I.Realizacja Koncepcji pracy szkoł ukierunkowanej na rozwój uczniów. 3

 

1. Należ uwzglęnićw realizacji i modyfikacji Koncepcji pracy szkoł rozwó wszystkich ucznió i udziałrodzicó poprzez:

- zorganizowanie w marcu i wrześiu każego roku spotkania Samorząu Uczniowskiego pośięonego realizacji i modyfikacji koncepcji, a nastęnie przekazanie wnioskó pozostałm uczniom na godzinach wychowawczych lub zajęiach z wychowawcą

- zgłszanie przez rodzicó i ucznió włsnych pomysłó i ich realizacja oraz uśiadamianie im, iżsąone realizacjąKoncepcji pracy szkoł (podczas ewaluacji koncepcji – wpisaćklasę której Rodzice zaproponowali danązmianę

2. Koncepcjępracy szkoł należ zmodyfikowaćw zakresie jej zgodnośi z celami ogónymi nowej podstawy programowej – konferencja szkoleniowa;

II.Prawidłwośćprowadzonych analiz oraz diagnoza skutecznośi wdrażnych wniosków z analizy sprawdzianów.

3. Dostosowanie realizowanych programó do możiwośi każego ucznia, na każej lekcji stosowaćaktywizująe metody pracy uwzglęniająe propozycje ucznió np. w formie nagrody.

III.Szkoł wspomaga rozwój uczniów z uwzglęnieniem ich indywidualnej sytuacji.

4. Dbałśćwszystkich nauczająych, o to by uczniowie czuli, ż sąróno traktowani; na godzinach wychowawczych porozmawiaćz uczniami o wsparciu w indywidualnym rozwoju, jakie otrzymująna zajęiach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

5. Więsza dbałśćwychowawcó w zakresie informowania rodzicó, jak pracowaćz dzieći w domu – pedagogizacja rodzicó (do protokoł ze spotkania z rodzicami dołązyćplan pedagogizacji, a dla rodzica przygotowaćkrótkąinformację– jak pracowaćz dzieckiem w domu)

4

IV.Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejęnośi i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji.

6. Stał monitorowanie przez nauczycieli realizacji podstawy programowej, zwłszcza w kl. III i VI.

7. Zaplanowanie szeregu działńmotywująych ucznió do osiąania coraz lepszych wynikó kształenia (Medal za dobre wyniki nauczania)

V. Ocena podejmowanych w szkole działńw zakresie przestrzegania norm i zapewnienia uczniom

bezpieczeńtwa.

8. Należ zwracaćwięsząuwagęna relacje mięzy uczniami i wyciąaćkonsekwencje z niekoleżńkich zachowań

VI. Ocena efektywnośi pracy zespołw nauczycielskich.

9. Systematyczne uzupełianie notatek śiadcząych o pracy zespołó przedmiotowych – współziałniu nauczycieli („zarna lista błęów jęykowych” – bibliotekarz)

10.Lepsze wykorzystywanie tablic interaktywnych dostęnych w szkole (przynajmniej raz w miesiąu) , dalsze zachęanie nauczycieli do podejmowania działńzmierzająych do redagowania projektó lub innowacji pedagogicznych – udziałw programie „ezpieczna +”

11.Zamawianie szkoleńzewnęrznych prowadzonych przez sprawdzonych prelegentó.

12.Przeniesienie niezrealizowanych szkoleńna kolejny rok szkolny.

13.Zapotrzebowanie na instruktora harcerstwa.

14.Rzetelne dokumentowanie indywidualnych spotkańz rodzicami.

15.Umożiwianie uczniom poprawy ocen ze wszystkich przedmiotó nauczania (wpisaćdo Przedmiotowego systemu oceniania informacje o możiwośi poprawy oceny i jego terminie) 5

 

VII. Źół zewnęrzne planu:

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki ośiatowej pańtwa w roku szkolnym 2015/2016:

Wzmocnienie bezpieczeńtwa dzieci i młdzież, ze szczegónym uwzglęnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młdzieżwych ośodkach wychowawczych, młdzieżwych ośodkach socjoterapii, specjalnych ośodkach szkolno - wychowawczych, specjalnych ośodkach wychowawczych, ośodkach rewalidacyjno-wychowawczych.

 Podniesienie jakośi kształenia w szkołch ponadgimnazjalnych poprzez zaangażwanie przedstawicieli partneró społcznych w dostosowywanie kształenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśód dzieci i młdzież.

Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształeniu ogólnym.

Priorytetem MEN-u w roku szkolnym 2015/2016 jest „twarta szkoł”. Otwarta na kulturę sztukę sport, śodowiska lokalne oraz potrafiąa korzystaćz tego, co jąotacza. 6

Zawartośćplanu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Lp.

Zakres realizacji – forma nadzoru

Numer załąznika

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

1.

Przedmiot i termin ewaluacji wewnęrznej

1

Dyrektor

2.

Ocena pracy nauczycieli

2

Dyrektor

3.

Obserwacja zajęćnauczycieli

3

Dyrektor

4.

Wspomaganie rozwoju zawodowego – plan WDN

4

Dyrektor

5.

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisó prawa

5

Dyrektor

6.

Nadzó nad realizacjąpodstawy programowej

6

Dyrektor

7.

Monitorowanie realizacji wnioskó i rekomendacji z nadzoru pedagogicznego

7

Dyrektor, zespoł nauczycieli

8.

Projekty ewaluacji

8

Zespoł nauczycieli